domingo, 26 de diciembre de 2010

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE AGRUPAMENTOS ESPECÍFICOS DE 2º ESO


¿Que son os agrupamentos específicos?

Medida educativa que ten como obxectivo fundamental garantir o éxito escolar do alumnado e, a longo prazo, favorecer a obtención do título de “Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria”.

¿En que consisten?

En desdobrar os grupos nalgunhas materias. Deste xeito o alumnado pode recibir unha atención personalizada. En todo caso, o alumnado terá que alcanzar os obxectivos fixados para cada materia.

¿Como seleccionamos ó alumnado?

Nas sesións de avaliación o profesorado de 1º e 2º da E.S.O. propuxeron alumnos/as que cumpriran algunhas das seguintes condicións xerais:

  • Demostrar unha actitude positiva e un comportamento adecuado nas clases.

  • Alumnos que demostren capacidade de traballo pero os resultados académicos non se corresponde co esforzo que realizan.

  • Demostrar capacide de remontar e superar as dificultades.

  • Ter vividas situacións problemáticas a nivel persoal ou familiar.

  • Ter repetido xa 1º da ESO ou ter que permanecer un curso mais en 2º.

Outros aspectos de interese:

Os libros de texto son os mesmos, aínda que o profesorado valorará a necesidade de repasar contidos anteriores se fose necesario para afrontar os novos.

Son agrupamentos flexibles o que implica que un alumno/a pode ser enviado o outro subgrupo por demostrar unha actitude pouco correcta o porque avanzou o suficiente para poder ter éxito sin unha atención tan individualizada.

No hay comentarios: