lunes, 31 de marzo de 2014

Sesión de Orientación Académica de 3º ESO

Se tedes en conta o calendario de aplicación da nova lei educativa, podedes ver que vos alcanzará en 1º de Bacharelato. Por este motivo, é importante que á hora de elixir as materias de 4º teñades en conta as novas modalidades de bacharelato e as asignaturas que as compoñen. Os seguintes cadros poden servir como un referente na toma de decisións:

Primer curso
ArteCienciasItinerario HumanidadesItinerario Ciencias Sociales
Lengua Castellana y Literatura I y, si la hubiere, lengua Cooficial y Literatura I.Lengua Castellana y Literatura I y, si la hubiere, lengua Cooficial y Literatura I.Lengua Castellana y Literatura I y, si la hubiere, lengua Cooficial y Literatura I.Lengua Castellana y Literatura I y, si la hubiere, lengua Cooficial y Literatura I.
FilosofíaFilosofíaFilosofíaFilosofía
Primera Lengua Extranjera IPrimera Lengua Extranjera IPrimera Lengua Extranjera IPrimera Lengua Extranjera I
Educación FísicaEducación FísicaEducación FísicaEducación Física
Fundamentos del Arte IMatemáticas ILatín IMatemáticas aplicadas a las ciencias sociales I
Historia del Mundo ContemporáneoFísica y QuímicaHistoria del Mundo ContemporáneoHistoria del Mundo Contemporáneo
Literatura universalDibujo técnico ILiteratura universalLiteratura universal
Cultura Audiovisual IBiología y GeologíaEconomíaEconomía
Griego IGriego I
Un mínimo de dos y un máximo de tres asignaturas específicas a escoger entre las que se relacionan a continuación de la tabla.Un mínimo de dos y un máximo de tres asignaturas específicas a escoger entre las que se relacionan a continuación de la tabla.Un mínimo de dos y un máximo de tres asignaturas específicas a escoger entre las que se relacionan a continuación de la tabla.Un mínimo de dos y un máximo de tres asignaturas específicas a escoger entre las que se relacionan a continuación de la tabla.
Asignaturas específicas a escoger en primero de bachillerato entre un mínimo de dos y máximo de tres, en función de la oferta de los centros docentes: Análisis Musical I, Anatomía aplicada, Cultura científica, Dibujo Artístico I,Dibujo Técnico I, Lenguaje y Práctica Musical,Religión,Segunda Lengua Extranjera I, Tecnología Industrial I, Tecnologías de la Información y la Comunicación I, Volumen, una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna.

A continuación tes a folla de matricula do IES Miraflores sobre a que imos traballar: 

DATOS DA/O ALUMNA/O

APELIDOS E NOME
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico alumno

4º CURSO DE E.S.O.
Materias comúns
Materias opcionais

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia (3 s.)
Educación Ético-Cívica (1 s.)
Educación Física (2 s.)
Lingua Castelá e Literatura (3 s.)
Lingua Galega e Literatura (3 s.)
Matemáticas (3 s.)
Titoría (1 s.) 
Lingua estranxeira (marcar unha, 3 s.)
Inglés
Francés

Elixir tres ou catro materias deste cadro (3s/c.u.)

Bioloxía e Xeoloxía
Educación Plástica e Visual
Física e Química
Informática
Latín
Música
Lingua estranxeira ( Francés  Inglés)
TecnoloxíaRelixión (1 sesión):

Si Confesional (________________)
(especificar: católica, evanxélica, islámica, xudía..

 Non

Materia optativa (3s). Elixir unha ou ninguha

Cultura Clásica
2ª Lingua estranxeira ( Francés  Inglés)
Obradoiro de iniciativas emprendedoras

Nota: Só se pode repetir en 4º a optativa de 3º se é 2º Idioma

Oleiros, Abril de 2014As materias opcionais ou optativas poderanse cursar cando haxa un grupo non inferior a 10 alumnos

Sección bilingüe: SI NON

Para cursar CC.SS.na sección bilingüe o alumnado ten que estar matriculado en Francés

Nota: A combinación de materias opcionais e optativas respetarse sempre que sexa posible confeccionar os horarios do centro.


Asdo.:

Respondemos as seguintes preguntas: 

1.Que materias cursaredes todos en 4º da ESO?
2. O alumno/a que escolla catro materias opcionais ten que escoller algunha do cadro de optativas?
3. Cal é a única materia optativa que se pode cursar en 3º e 4º?
4. Cantos alumnos/as teñen que solicitar unha materia optativa para que se poida impartir?.
5. Se a túa idea no futuro é escollar un bacharelato de Ciencias, que materias deberías de escoller?
6. Cantas sesións semanais hai de Lingua Castelá e Literatura?
7. Que materias serian máis idoneas para cursar un Bacharelato de Humanidades?

Se a túa idea e facer no futuro un Ciclo Formativo de Grao Medio, tamén deberás escoller as materias que te vinculen máis á familia profesional do teu ciclo. Por iso, imos reflexionar sobre as seguintes cuestións: 

1. Que materias debería de escoller se desexo facer un ciclo formativo de electromécanica de vehículos?
2. Que materias debería de escoller se desexo facer un ciclo formativo da familia profesional de Hostelería e Turismo?. 

No hay comentarios: