martes, 24 de febrero de 2015

Formación Profesional Básica

A formación profesional básica forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Os estudos teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos.

Que título se obtén?

Superando un ciclo de FP básica obtense o título profesional básico correspondente ás ensinanzas cursadas.

Cal é a validez dos títulos?

O título profesional básico ten tanto valor académico como profesional. Permite o acceso aos ciclos formativos de grao medio.

A persoa que posúa un título profesional básico poderá obter o título de graduado na ESO, mediante a superación da proba de avaliación final da educación secundaria obrigatoria.

O título profesional básico ten os mesmos efectos laborais que o título da ESO e capacita para levar a cabo funcións de nivel básico de prevención de riscos laborais.

Requisitos que debe cumprir o alumnado de forma simultánea:

 • Ser proposto/a polo equipo docente
 • Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais
 • Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo
 • Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcional­mente, ter cursado o segundo curso

A proposta do equipo docente, tamén poderá solicitar a admisión na FP Básica o alumnado de 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo, escolarizado na educación secundaria obrigatoria.

De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que cumpran os seguintes requisitos:

 • Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo
 • Que non estean en posesión dun título de formación profesional ou calquera outro título que acredite a finalización de estudos secundarios completos

Que hai que facer para matricularse?

Presentar unha única solicitude de admisión e matrícula, asinada pola persoa solicitante (se esta é menor de idade, ademais deberá ser asinada por calquera dos/das titulares da patria potestade ou representantes legais).
A solicitude presentarase no centro educativo no que pretenda ser admitido.

Documentación a presentar:

 • Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de identidade no sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
 • Comunicación de incorporación á formación profesional básica no caso de alumnado que foi proposto polo equipo docente con 15, 16, ou 17 anos
 • Certificado de discapacidade, no caso de participar no proceso de admisión pola re­serva para persoas con discapacidade

Cal é o período de admisión na FP básica?

 • Presentación de solicitudes: do 1 ao 10 de setembro ás 13.00 horas
 • Publicación, nos centros educativos, das listaxe de alumnado admitido e non admitido: 12 de setembro
 • Matriculación: do 12 ao 19 de setembro

1 comentario:

Anónimo dijo...

En Oleiros, podeis estudiar Formación Profesional Básica en el IES María Casares.