viernes, 15 de mayo de 2015

Actividade para familias

O Concello de Oleiros dentro do Programa  de Educación afectivo sexual, celebrará  para as familias, profesorado e veciños unha mesa redonda baixo o título FAMILIAS QUE FALAN: O RESPECTO ANTE A DIVERSIDADE AFECTIVA-SEXUAL, UNHA LABOR DE TOD@S.
  
Será o luns 18 de maio ás 20:00 no auditorio de a Fábrica

jueves, 14 de mayo de 2015

Probas para o acceso a estudos de Arte Dramático

Se tes interese en adicarte á Dirección Escénica, á Interpretación ou a Escenografía, que saibas que terás que pasar unha proba de acceso unha vez que consigas o Título de Bacharelato. A inscrición nesta proba é ata o día 16 de Xuño na Secretaria da Escola Superior de Arte Dramática (ESAD)

No seguinte enlace podes atopar máis información sobre os contidos desta proba, segundo a especialidade que queiras cursar.

PROBAS

Se desexas saber o plan de estudios das diferentes especialidades podes consultalos nos seguintes enlaces:

ESCENOGRAFÍA

DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA

INTERPRETACIÓN

lunes, 11 de mayo de 2015

Sesión de Orientación Académica para 1º de Bacharelato.

A promoción a 2º 
 • O alumnado que en primeiro de bacharelato supere todas as materias ou obteña avaliación negativa en unha ou dúas promocionará a 2º curso. 
 • Cando obteña avaliación negativa en máis de dúas materias deberá cursar de novo o curso completo e será cualificado en todas as ma­terias, agás no suposto de que algunha das materias xa superadas deixase de ser impartida no centro. Neste caso poderase manter a cualificación obtida sen necesidade de matricularse nunha nova materia.
 • O alumnado con tres ou catro materias avaliadas negativa­mente no primeiro curso de bacharelato manterá a cualificación obtida anteriormente na mesma materia cando a nova cualificación sexa inferior (Sé continua o acordo do Claustro).En calquera caso, este alumnado estará suxeito aos mesmos dereitos e obrigas que o alumnado que se matricula por primeira vez no bacharelato e a cualificación de materias xa superadas outorgarase na avaliación final ordinaria. 
Estructura de 2º curso: 

Ao igual que en 1º de Bacharelato atoparás materias comúns, de modalidade e optativas. 


Materias Comúns
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Galega e LIteratura.
 • Lingua Extranxeira
 • Historia de España
 • Historia da Filosofía 
 • Relixión/Atención Educativa


  Materias de modalidade.

  Cursarás tres ou catro (no caso de que escollas como materia optativa unha  máis de modalidade).  VER CADRO XERAL DE BACHARELATO.
  Materia

  Modalidades do Bacharelato


  Ciencias e Tecnoloxía

  Humanidades e CC.SS
  Artes
  A. Plásticas, deseño e imaxe
  A. Escénicas, Música e Danza

  C

  CC. para o Mundo Contemporáneo- Filosofía e Cidadanía- Lingua Galega e Lit. I- Lingua Castelá e Lit. II- Educación Física- Lingua Estranxeira I- Relixión/Activ Estudio

  Moda ( 3)

  -Matemáticas1

  - Bioloxía e Xeoloxía
  - Debuxo Técnico I2
  - Física e Química
  - Tecnoloxía Industrial I


  - Hª do Mundo Contemp.
  - Economía
  - Grego I
  - Latín I
  - Matemáticas aplicadas ás CC.SS I


  - Cultura Audiovisual

  - Debuxo Artístico I
  - Debuxo Técnico I
  - Volume

  - Cultura Audiovisual

  - Análise Musical I
  - Anatomía aplicada
  - Linguaxe e práctica musical
  Opta ( 1)
  Antropoloxía- 2ª lingua estranxeira3- Literaturas Hispánicas- Música4Tecnoloxías da información e a comunicación- As de modalidade que conten con profesorado e recursos

  C

  Hª de España- Lingua Castelá e Lit. II- Lingua Galega e Lit. II- Lingua Estranxeira- Hª da Filosofía, Relixión/Activ Estudio


  Modal ( 3)

  - Bioloxía
  - CC. da Terra e Ambientais
  - Debuxo Técnico II
  - Física
  - Electrotecnia

  - Matemáticas II

  - Química
  - Tecnoloxía Industrial II

  - Economía da empresa
  Xeografía
  - Grego II
  - Latín II
  - Matemáticas aplicadas ás CC.SS II
  - Literatura Universal
  - Hª da Arte

  - Hª da Arte
  - Téc. Expresión Gráfico-Plástica
  - Deseño
  - Debuxo Artístico II
  - Debuxo Técnico II

  - Artes Escénicas

  - Hª Música e da Danza

  - Literatura Universal
  - Análise Musical II
  Opta( 1)
  Ética e Fª do dereito- Métodos Estatísticos e numéricos- Xeografía e Hª de Galicia- Fª da Ciencia e da Tecnoloxía- 2ª lingua estranxeira- Literatura Galega do Século XX e actualidade- As de modalidade
  1 As materias en negrilla é obrigatorio cursalas.
  2 As materias de igual denominación e diferenciadas en I e II son progresivas, hai que aprobar a de 1º curso para ser avaliado no 2º curso
  3 É a única materia optativa que se poden facer nos dous cursos de BAC
  4 As materias optativas subliñadas son de oferta obrigada para os centros educativos


  Materia optativa.

  Escollerás unha entre a oferta do centro ou unha máis de modalidade (segundo as posibilidades do centro). 


  ************************************************************************************************************


  Consellos para a elección de materias de modalidade.

  • Para a elección das materias de modalidade revisa os parámetros de ponderación de cada materia en función dos estudos superiores que teñas pensado cursar. Interesa escoller materias que ponderen con 0.2. Terás mais oportunidades de obter maior cualificación na FASE ESPECIFICA da Selectividade (fase que te permitirá elevar a nota de admisión á Universidade). ENLACE A PARAMETROS DE PONDERACIÓN 
  • A consulta da oferta de prazas e as notas de corte poden ser unha información máis para decidir que estudos superiores vas a realizar. Como podes observar no enlace se a nota de corte aparece no apartado de "XUÑO", debes de interpretar que as prazas esgotáronse e que non quedan opcións nese grao para a convocatoria de setembro.  ENLACE PRAZAS UNIVERSIDADE GALEGA E NOTAS CORTE. Se a túa idea e estudar fora do sistema universitario galego podes consultar diferentes buscadores de Universidades para facerte unha idea da nota de corte aproximada que se pide. Algúns podense atopar no seguinte enlace:    BUSCADORES UNIVERSIDADES

  Consellos para concretar o paso de 1º a 2º de BACHARELATO

  Se xa repetiches 1º de BACHARELATO e non te foi demasiado ben, estás a tempo (finais de xuño e primeiros de xullo) para realizar unha prescripción no ciclos formativos de grao medio. Podes solicitar información no Departamento de Orientación ou consutar os ciclos de todas as familias profesionais no seguinte enlace OFERTA CICLOS

  Recorda que podes permanecer catro cursos no Bacharelato por réximen ordinario pero si tes ganas de seguir intentando tes a oferta de adultos nas diferentes modalidades presencial, semipresencial na EPA Eduardo Pondal  e a distancia no IES San Clemente

  Ao finalizar 2º de BACHARELATO, unha vez superadas todas as materias obterás o Titulo de Bachiller que da opción a dúas vías académicas: 

  1-FORMACIÓN PROFESIONAL. Ciclo Formativo de Grao Superior.

  Tes un montón de ciclos formativos que te poden interesar. No seguinte enlace podes consultar toda a oferta formativa clasificada por Familia profesional. OFERTA CICLOS
  Logo de rematar o ciclo obtés o Titulo de "Técnico Superior" que te habilita para traballar con un bó nivel de recoñecemento profesional ou para seguir estudando.  

  Recorda que os ciclos de Grao Superior están vinculados a determinadas modalidades de Bacharelato. Por exemplo, se queres cursar o Ciclo de Técnico Superior en Educación Infantil, "preferentemente" deberías de estar cursando un Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais. Cando a demanda de prazas é moi superior á oferta, podes atoparte con que haxa unha "materia preferente" que tes que ter cursada para garantir o acceso ao ciclo (sempre no caso de maior demanda que oferta). Se tes claro que ciclo queres cursar deberías de ter elexido de cara a 2º de Bach a materia que poida ter vinculación a ese ciclo. 

  O Título de Técnico de  Grao Superior da dereito a acceder á Universidade sen necesidade de superar as probas de acceso e que incluso podes obter convalidacións de créditos. 

  Na actualidade existen moitas modalidades de cursar Formación Profesional (presencial, a distancia, réxime ordinario, adultos, ...). Podes informarte de todas esas opcións no seguinte enlace: 


  2- A UNIVERSIDADE, tras superar a proba de acceso. Repasemos a estructura da Selectividade para poder entender como elexir as materias:  

  A fase xeral da proba constará de cinco exercicios:
  • Lingua Castelá e literatura.
  • Lingua Galega e Literatura.
  • Historia de España ou Historia da Filosofía.
  • Lingua estranxeira.
  • Unha materia de modalidade do 2º curso de bacharelato.

  Cada un dos exercicios desta fase terá unha duración máxima dunha hora e media. Deberá establecerse un intervalo mínimo de 45 minutos entre o final dun exercicio e o comezo do seguinte. Os exercicios presentarán dúas opcións diferentes entre as que o estudante deberá elixir unha. Na solicitude de matrícula deberás indicar:
  • A elección entre Historia de España e Historia da Filosofía
  • A lingua estranxeira escollida entre inglés, francés, alemán, italiano ou portugués
  • A materia de modalidade da que se examinará na fase xeral.
  A fase específica da proba, ainda que ten carácter voluntario, debería de presentarte se pretendes acceder a calquera éstudio universitario con limitación de prazas. Nela o alumnado poderá examinarse dun máximo de catro materias de entre as de modalidade do segundo curso de bacharelato que deberán ser distintas da materia de modalidade elixida para a Fase Xeral.
  Os exercicios de cada unha das materias elixidas polo estudante consistirán na resposta por escrito a unha serie de cuestións adecuadas ao tipo de coñecemento e capacidades que deban ser avaliadas e cun formato de resposta que garanta a aplicación dos criterios obxectivos de avaliación previamente aprobados. Os exercicios presentarán dúas opcións diferentes entre as que o estudante deberá elixir unha cunha duración dunha hora e media. Deberá establecerse un intervalo mínimo de 45 minutos entre o final dun exercicio e o comezo do seguinte. Na solicitude de matrícula deberás indicar:
  • materias de modalidade das que te examinarás na fase específica e que, en todo caso, non poderán coincidir coa materia de modalidade escollida para a fase xeral.

  Nos enlaces das diferentes universidades galegas podes atopar o plan de estudos dos diferentes GRAOS


  Universidade de Santiago de Compostela

  Universidade de Vigo

  Podes ir consultando a oferta doutras universidades españolas no seguinte enlace ou nos buscadores de universidades que te indicamos nas liñas anteriores.

  Universidades Españolas

  Probas de acceso aos Estudos Superiores de Deseño para o curso 2015/2016

  Se estás en posesión do Título de Bacharelato e desexas cursar o vindeiro ano Estudos Superiores de Deseño tales como Deseño Gráfico, Deseño de Interiores, de Moda ou de Productos, terás que realizar unha proba específica. No seguinte documento podes atopar máis información sobre a proba, centros de estudo e oferta educativa, lugares e datas de inscrición.

   https://drive.google.com/file/d/0ByAVDF3T9WOZZ04teXN5ZUJaQTYtMDEyNkwzZER4ZWhmbHJj/view?usp=sharing

  ATA O 28 de MAIO!!!!


  Convocatorias prazas de aloxamento no Servicio Universitario de Residencias da Universidade de Santiago de Compostela para o curso 2015/2016.

  Dende o día 1 de Xuño ata o 26 do mesmo mes, estará aberto o prazo para solicitar praza nas residencias universitarias para alumnado de nova admisión. Se cubres a solicitude no servizo web da páxina do SUR (Servizo Universitario de Residencias), terás ata o día 30 de Xuño.

  Podes atopar máis información na CONVOCATORIA sobre prazas, baremos, etc.


  A Educación de Adultos

  Se tes 18 anos e non remataches os estudos de Educación Secundaria Obrigatoria ou Bacharelato, podes facelo a través das ensinanzas para persoas adultas. No seguinte enlace podes atopar todas as ensinanzas que se poden realizar na actualidade en Galiza.

  EDUCACIÓN DE ADULTOS

  Con 16 anos, tamén poderías cursar ensinanzas de adultos sempre que esteas en posesión dun contrato laboral ou teñas unhas circunstancias excepcionais que te impidan seguir o réxime ordinario.

  No seguinte enlace podes atopar unha listaxe de centros que ofertan estudos para adultos.

  OFERTA ADULTOS

  Se queres informarte mellor sobre as características destas ensinanzas en cada unha das etapas, recoméndoche que visites a páxina do Departamento de Orientación do EPA Eduardo Pondal de A Coruña.

  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUARDO PONDAL 

  Tamén pode ser interesante que visites a páxina do IES San Clemente xa que dende fai tempo ofrecen moitas ensinanzas a distancia, incluso formación profesional. Dispoñen dunha plataforma telemática que pon a disposición do alumnado unha formación on line con titorias telefónicas e telemáticas para obter diferentes titulacións.

  IES SAN CLEMENTE