viernes, 19 de junio de 2015

Aberto o prazo de solicitude para cursar estudos de Formación Profesional.

Dende o 17 de xuño ata o 2 de xullo, ás 13 horas, está aberto o prazo para solicitar cursar Formación Profesional o vindeiro curso. 

Recorda que para ir a un Ciclo Formativo de Grao Medio, deberás estar en posesión do Titulo de Graduado un ser apto na proba de acceso. 

Para optar a un Ciclo de Grao Superior, deberás de estar en posesión do Titulo de Bacharelato ou ter superada a proba de acceso. 

É importante que revises ben a modalidade de estudos que te pode interesar máis. ordinaria, de adultos, semipresencial, a distancia. As características fundamentais de cada modalidade formativa podes consultalas no seguinte enlace:  http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral-admision

Recorda revisar ben as instrucións para realizar a túa inscripción: 


Para obter máis información sobre a oferta de ciclos en Galicia, revisa o seguinte enlace: miércoles, 17 de junio de 2015

Convocatoria de Becas para estudiar en el Centro Superior de Hostelería de Galicia.

Se publicaron en el Diario Oficial de Galicia (DOG) las bases de la convocatoria de las becas (ANUNCIO -Bases convocatoriapara estudiar en el CSHG durante el curso 2015-2016. El 15 de julio es el último día para presentar la solicitud.
 
La solicitud se puede bajar de la Sede Electrónica de la Xunta de Galicia, donde también se puede iniciar la tramitación electrónica. 
 
Más información del tipo de becas que convoca el CSHG,  las puedes ver a continuación:
 
A. DIPLOMA SUPERIOR EN GESTIÓN HOTELERA
- Becas de matrícula
Criterios a tener en cuenta para aceptar la solicitud:
 a. Criterio económico: Se tienen en cuenta los ingresos familiares de la unidad familiar a la que pertenece el solicitante. No pueden superar los 14.273 € por persona dentro de la unidad familiar. 
b. Criterio académico: Tiene que tener un mínimo 5 o más en la media de BAC y la fase general de la PAAU (selectividad). Se tiene en cuenta la misma media para los alumnos que acceden a través de un Ciclo Formativo Superior.  
Número de becas: 6 becas  que cubren el 80% de la matrícula en régimen externo y 12 becas que cubren el 50% de la matrícula en régimen externo.
Cantidad: La beca del 50% cubre 3.750 € y la del 80% cubre 6.236,2 €
Selección: Si el solicitante cumple los requisitos académicos y de ingresos, se puntuará la renta familiar en un 60% y el expediente académico en un 40%. Las solicitudes con las tres mejores puntuaciones recibirán la beca.
Duración de las becas: La concesión de la beca significa que el beneficiario recibirá beca durante los cuatro años de la titulación. En los sucesivos cursos se renovará siempre que el alumno apruebe todo y los ingresos familiares no superen el límite que aparece en las bases de la convocatoria. 
 
- Beca de excelencia.
Criterios a tener en cuenta para aceptar la solicitud. 
a. Criterio académico: Se tiene en cuenta el expediente académico del solicitante. Tiene que tener un 8 o más en la media de BAC y la fase general de la PAAU (selectividad). Se tiene en cuenta la misma media para los alumnos que acceden a través de un Ciclo Formativo Superior.  
Número de becas: 2 becas que cubren el 80% de la matrícula en régimen externo
Cantidad: 6.236,2 €
Selección: Los dos mejores expedientes que hayan presentado la solicitud recibirán la beca.
Duración de las becas: La concesión de la beca significa que el beneficiario recibirá beca durante los cuatro años de la titulación. En sucesivos cursos se renovará siempre que el alumno apruebe todo con una media un 20% más alta que la media de su curso. 
 
B. CERTIFICADO DE ELABORACIÓN Y GESTIÓN EN COCINA. 
- Beca de matrícula
Criterios a tener en cuenta para aceptar la solicitud. 
a. Criterio económico: Se tienen en cuenta los ingresos familiares de la unidad familiar a la que pertenece el solicitante. No pueden superar los 14.273 € por persona dentro de la unidad familiar. 
b. Criterio académico: Tiene que tener un mínimo 5 o más en la media de BAC y la fase general de la PAAU (selectividad). Se tiene en cuenta la misma media para los alumnos que acceden a través de un Ciclo Formativo Superior.  
Número de becas: 3 becas de matrícula que cubren el 50% de la matrícula en régimen externo. Se tienen en cuenta los ingresos familiares de la unidad familiar a la que pertenece el solicitante.
Cantidad: 3.445 €
Selección: Si el solicitante cumple los requisitos académicos y de ingresos, se puntuará la renta familiar en un 60% y el expediente académico en un 40%. Las solicitudes con las tres mejores puntuaciones recibirán la beca.
Duración de las becas: La concesión de la beca significa que el beneficiario recibirá beca durante los dos años de la titulación. En segundo se renovará siempre que el alumno apruebe todo y los ingresos familiares no superen el límite que aparece en las bases de la convocatoria. 
 
Puedes recibir más información en los siguientes lugares:
- Teléfonos 981 54 25 19 o 981 54 25 59 en horarios de 9 a 14 horas
- E-mail: info@cshg.es

O PASO A 4º DA ESO

Recordamos os criterios para pasar a 4º da ESO

Ter todas as materias aprobadas ou como moito dúas suspensas tras a avaliación extraordinaria de setembro. Se tes materias pendentes doutros cursos deberás de contabilizalas. 

Ás materias de Física/Química e Bioloxía/Xeoloxía contan como unha para a promoción de curso. 

Se xa repetiches 3º pero non estas en condicións de promocionar, pasarás a 4º igualmente por "imperativo legal". Está situación non é ideal polo que podes barallar outras alternativas como a incorporación a unhas ensinanzas de tipo profesional (Formación Profesional Básica). Podes obter máis información sobre isto no seguinte enlace:   


A algún de vos se lle ofrecerá a oportunidade de incorporarse a un "Programa de Diversificación Curricular" de un ano para rematar 4º. Coa Reforma Educativa non teremos o Programa de Diversificación de dous cursos e descoñecemos se o vindeiro ano poderemos implantar un "Programa de Mellora de Rendemento" que é o que a nova lei recolle como unha medida de atención á diversidade. 

Como xa sabedes no curso 2015/2016 entrará a Reforma Educativa nos cursos impares polo que o cambio non vos afectará agás no referido a ter en conta a nova organización do Bacharelato. 

É importante que á hora de elixir as materias de 4º pensedes nas modalidades de bacharelato e as asignaturas que as compoñen, así como no que vos gustaría seguir estudando despois. 

Tampouco hai cambios en exceso polo que únicamente deberás aplicar o sentido común. As modalidades de Bacharelato : 

 • Artes (O IES Miraflores non oferta esta modalidade de Bacharelato. Se estás interesado nela, recorda facer a túa solicitude de praza en marzo do 2016, no centro que máis te interese). 
 • Ciencias
 • Humanidades e Ciencias Sociais
No seguinte enlace podemos ver un borrador das previsións de cambios na nosa Comunidade: A continuación tes a folla de matricula do IES Miraflores sobre a que imos traballar: 

DATOS DA/O ALUMNA/O

APELIDOS E NOME
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico alumno

4º CURSO DE E.S.O.
Materias comúns
Materias opcionais

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia (3 s.)
Educación Ético-Cívica (1 s.)
Educación Física (2 s.)
Lingua Castelá e Literatura (3 s.)
Lingua Galega e Literatura (3 s.)
Matemáticas (3 s.)
Titoría (1 s.) 
Lingua estranxeira (marcar unha, 3 s.)
-Inglés
-Francés

Elixir tres ou catro materias deste cadro (3s/c.u.)

Bioloxía e Xeoloxía
Educación Plástica e Visual
Física e Química
Informática
Latín
Música
Lingua estranxeira (  Francés  Inglés)
TecnoloxíaRelixión (1 sesión):

Si  Confesional (________________)
(especificar: católica, evanxélica, islámica, xudía..

 Non 

Materia optativa (3s). Elixir unha ou ninguha

 Cultura Clásica
 2ª Lingua estranxeira (  Francés  Inglés)
 Obradoiro de iniciativas emprendedoras

Nota: Só se pode repetir en 4º a optativa de 3º se é 2º Idioma

DATAAs materias opcionais ou optativas poderanse cursar cando haxa un grupo non inferior a 10 alumnos

Sección bilingüe: SI  NON 

Para cursar CC.SS.na sección bilingüe o alumnado ten que estar matriculado en Francés

Nota: A combinación de materias opcionais e optativas respetarse sempre que sexa posible confeccionar os horarios do centro.


Asdo.:

Aspectos que deberás de ter en conta:  

 • A materia que escolleras como primeira lingua estranxeira non se poderá cambiar ata que remates a ESO. 
 • Podes elexir o cambio entre Relixión é a súa alternativa.   
 • Ainda que non é vincunlante, é lóxico que alguén que desexe realizar un Bacharelato de Humanidades comece a prepararse co Latín ou alguén que desexe ir por Ciencias escolla materias como Física/Química, Bioloxía/ Xeoloxía, Tecnoloxía ou Educación Plástica e Visual co obxecto de prepararse para o Debuxo Técnico. Se a túa opción é un Bacharelato de Artes, a Música ou a Educación Plástica e Visual poden ser fundamentais. No seguinte enlace podes atopar todos os graos do Sistema Universitario Galego. Aínda que o teu acceso non vai a ser o que hai na actualidade, podes ver as materias que resultan interesantes para cada grao (Fíxate nas que aparecen co valor 0,2). 
 • Hay materias que poden resultar interdisciplinares como a Informática. 
 • A aprendizaxe de varias linguas estranxeiras pode axudarte a atopar un traballo con maior facilidade. 
 • Se a túa idea e facer no futuro un Ciclo Formativo de Grao Medio, a materia de Obradoiro de Iniciativas emprendedoras é fundamental. En función da familia profesional que elixas, cada materia ten a súa importancia. Se queres empezar a informarte sobre familias profesionais e os ciclos que as compoñen podes consultar toda a oferta no seguinte enlace:http://www.edu.xunta.es/fp/folletos-informativos-fp

lunes, 15 de junio de 2015

Información proporcionada por CESUGA

Desde el próximo curso 2015-2016 en el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) se impartirán cuatro grados universitarios oficiales. Dos de ellos seguirán siendo Administración y Dirección de Empresas (ADE) Arquitectura, oferta a la que se sumarán Publicidad y Relaciones Públicas y Traducción y Comunicación Intercultural. Todos los grados han sido verificados por la ANECA y su impartición aprobada por el Consello Universitario de Galicia y la Xunta.

CESUGA, centro con una inherente vocación internacional, prepara a sus estudiantes para una carrera profesional en un mercado cada vez más global, donde la calidad de la formación es decisiva frente a las oportunidades de empleo. La metodología que se emplea es muy práctica, siguiendo el modelo anglosajón, con trabajo en equipo y casos prácticos.

Parte del profesorado es extranjero, procedente de universidades de prestigio internacional, lo que proporciona a los alumnos una visión más amplia en su área de conocimiento. Con el objetivo de que el estudiante pueda desarrollar los conocimientos adquiridos durante sus estudios, la realización de prácticas -en España o en el extranjero- es obligatoria. CESUGA cuenta con más de 300 entidades colaboradoras donde los alumnos pueden realizar estas prácticas.

El inglés tiene una gran importancia en los planes de estudios de los grados que se imparten en CESUGA, ya que parte de las asignaturas son impartidas en este idioma. Empleamos el sistema “bilingüe progresivo”, que se adapta al nivel de cada estudiante. Como novedad para el curso que viene, ofrecemos un programa de especialización que se hace al mismo tiempo que el grado con materias básicas de Dirección de Empresas impartidas en su mayor parte en inglés por profesorado extranjero.

Además, disponemos de un programa de becas personalizadasy ayudas al estudio que el centro concede por méritos académicos y circunstancias personales así como facilidades para la financiación del curso.

Pueden conseguir más información y solicitar una cita con responsables del centro en la página web www.cesuga.com o en el número de teléfono 981 13 73 46.

O paso a 3º da ESO.

A Reforma Educativa suporá cambios na estructura de 3º da ESO de cara ao curso 2015/2016.

Recordade que podedes pasar a 3º da ESO con dúas materias avaliadas negativamente, como máximo, ainda que é importante que non levedes materias pendentes xa que a dificultade dos cursos vai aumentando. Na convocatoria extraordinaria de setembro terás a opción de recuperar as materias. No instituto o curso non remata en xuño!!

Cursaredes as seguintes materias:

 • Lingua Galega e Literatura
 • Lengua Castellana y Literatura.
 • Primeira Lingua Estranxeira (Inglés ou Francés, a que cursachedes en 1º e 2º como primeira opción). 
 • Xeografía e Historia. 
 • Bioloxía-Xeoloxía.
 • Física e Química.
 • Matemáticas (académicas ou aplicadas).
 • Educación Física. 
 • Educación Plástica e Visual. 
 • Música
 • Tecnoloxía
 • Segunda Lingua Estranxeira ou Cultura Clásica. 
 • Relixión ou Valores Eticos
Ademais teredes unha hora de atención directa co titor/a: TITORÍA. 

A previsión de horario é a seguinte: 

 • Materias de 4 sesións: Matemáticas. 
 • Materias de 3 sesións: Lingua Galega, Lingua Castelá, Lingua Estraxeira, Xeografía e Historia
 • Materias de 2 sesións: Bio/Xeo, Fis/Quim, Educación Plástica e Visual, Tecnoloxía, Materia Optativa, Educación Física e Música. 
 • Materias de 1 sesión: Relixión ou Valores Éticos e Titoría. 
ASPECTOS A TER EN CONTA CANDO FORMALICE A MATRÍCULA

Na folla de matrícula atoparedes 2 materias optativas das que teredes que escoller 1. As opcións son: 

 • 2ª Lingua Extranxeira (Francés ou Inglés).
 • Cultura Clásica 
Coa LOMCE desaparece o "Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras". 

Tamén terás que tomar outra decisión moi importante. Aparecerán duas opcións de matemáticas: 

 • Matemáticas orientadas ás Ensinanzas Académicas 
 • Matemáticas orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 
Esto é así porque segundo a Reforma Educativa haberá dous tipos de 4º da ESO: un vinculado as Ensinanzas Académicas ou para iniciación ao Bacharelato e outro, de  Ensinanzas Aplicadas ou para a iniciación á Formación Profesional. 

No próximo curso poderedes escoller cursar "Ciencias Sociais, Xeografía e Historia" en "Francés". É Obrigatorio que se queres escoller esta opción curses "Francés" como materia optativa. Deberedes indicar esto na folla de matrícula. 

Se xa repetiches 2º ou te foi mal e consideras que poderías ter máis éxito nuns estudios de tipo profesional, podes ir a cursar Formación Profesional Básica.  Se desexas informarte máis sobre esta vía podes facelo no seguinte enlace: 


Xa sabedes que podedes consultar as dúbidas no Departamento de Orientación ou enviando un comentario neste enlace. 

Animo que está rematando o curso, xa estades un pouco máis preto de obter o Título de Graduado. 

viernes, 12 de junio de 2015

Sesión de Orientación Académica para 4º da ESO

Estás a piques de rematar 4º da ESO. Recorda que debes de aprobar todas as materias para obter o Título de Graduado. Logo da avaliación extraordinaria de setembro, se tes ata dúas materias avaliadas negativamente pero te presentaches a os exames e te esforzaches poderás obter  igualmente o Titulo de Graduado.

Se non obtiveches o Titulo e tes esgotadas as posibilidades de repetición deberás matricularte en Educacion de Adultos para poder obtelo. Hay moitas modalidades para facelo e poderás consultar no Departamento de Orientación a modalidade máis axustada ás túas necesidades. 

Co Titulo de Graduado tes básicamente dúas opcións académicas, ainda que unha delas ten un caracter máis profesionalizador: 

1. O Bacharelato
2. A Formación Profesional: Ciclo Formativo de Grao Medio. 

O BACHARELATO

 • O Bacharelato é unha etapa educativa non obligatoria, cunha duración de 2 cursos.
 • Recorda que deberás ter acadado o Título de Graduado. Se trás os exames de setembro o Equipo de Profes decide propoñerte para o título de Graduado de forma extraordinaria con unha ou dous materias xa que durante todo o curso te esforzaches e o examen de setembro estaba próximo ao aprobado, debes plantexarte se o Bacharelato é unha vía para tí, xa que require dun esforzo académico considerable.
 • A súa finalidade é orientar e preparar para estudos e formación posterior: Universidade, Ciclos de Grao Superior de Formación Profesional, Ciclos de Grao Superior das Ensinanzas Deportivas, Ensinanzas Artísticas Superiores. 
 • De seguro coñeces que o vindeiro curso entra en vigor unha reforma educativa. Un dos curso afectados é 1º de Bacharelato. A día de hoxe non coñecem,os con exactitude como vai a quedar definitivamente este curso nin como se van a organizar os itinerarios no noso centro. Por ese motivo o que imos a falar poderá sufrir modificacións. 
As modalidades do BAC son:
 • Artes
 • Humanidades e Ciencias Sociais
 • Ciencias

Coa finalidade de que o alumnado poida orientar a súa formación cara aos estudos desexados, faise unha distribución das materias en tres tipos. Imos ver o borrador no seguinte cadro: • Para a PROMOCIÓN ao 2º curso será necesario ter superadas todas as materias cursadas ou ter avaliación negativa como máximo en 2 materias. Se o alumnado promociona con materias suspensas, deberá superalas ao longo do 2º curso.
 • A PERMANENCIA máxima en réxime de escolarización ordinaria é de 4 cursos académicos. 
 • É moi importante elixir a modalidade e o itinerario que mellor se adapte á formación que se pense levar a cabo no futuro. Por esta razón, convén ter en conta:
 1. A coherencia entre as túas habilidades, preferencias, intereses e gustos persoais e as materias propias de cada modalidade.
 2. A elección dunha modalidade pode determinar a formación posterior. Pensa nos teus estudios posteriores ou na túa futura profesión.
 3. Observa a vinculación entre as modalidades de Bacharelato e as carreiras universitarias. http://ciug.cesga.es/PDF/ponderaciones15.pdf . Ainda que o sistema de acceso á Universidade cambie a importancia de cada materia respecto dos estudos superiores non debería de modificarse moito.  
 4. Na elección de materias hai que ter presente que para estudar algunhas materias no 2º curso é necesario telas cursadas no 1º curso. A FORMACIÓN PROFESIONAL 


A finalidade da Formación Profesional é preparar ao alumnado para a actividade nun campo profesional e capacítalo para o desenvolvemento cualificado das diferentes profesións.

Na actualidade a F.P estructúrase en Ciclos Formativos de dous graos diferentes:

 • Ciclos Formativos de Grao Medio 
 • Ciclos Formativos de Grao Superior 


Esta estructura parece revelarse fructífera para a inserción laboral dos xóvenes e, ao mesmo tempo, parece responder adecuadamente ás necesidades do mundo productivo.

Os Ciclos Formativos agrúpanse en Familias Profesionais, que abranguen todo o campo productivo de bens e servizos. Unha familia profesional é unha agrupación de profesións que mostran unha certa afinidade ou semallanza.

Podes consultar todas as familias profesionais e os ciclos que as configuran no seguinte enlace:


Como podes comprobar, cada Familia Profesional está composta por varios Ciclos formativos (de
grao medio e/ou superior), e cada Ciclo formativo consta de varios Módulos (que serían o equivalente ás materias ou áreas a estudar). Estos ciclos responden a perfís profesionais demandados polo mundo productivo.

Cada módulo ten contidos teóricos e prácticos relacionados coa profesión. As prácticas realízanse en obradoiros do centro educativo xeralmente moi ben equipados e, no último curso todos os ciclos teñen un módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) que pon en contacto ao alumnado coa experiencia real do traballo nunha empresa.

Ademáis hai outros módulos que non son específicos da profesión e que se imparten en todos os ciclos. A pretensión deles é formar ao traballador en aspectos importantes da vida laboral; é o caso do módulo de Formación e Orientación Laboral (FOL) onde se inclúen contidos como os de prevención de riscos e seguridade no posto de traballo, búsqueda de traballo por conta allea e propia…

O acceso aos Ciclos Formativos de Grao Medio é directo co Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. Se o alumno non está en condicións de obtelo e cumpre dazasete anos pode realizar unha proba para demostrar madurez. A proba consta de contidos sociolingüísticos e outros matemáticos, científicos e tecnolóxicos. Haberá que ter en conta que o alumnado que acceda por esta vía só poderá optar a un 20% das prazas ofertadas.

Para o Grao Superior haberá que estar en posesión do Título de Bacharelato ou presentarse a unha proba se o alumno vai a cumprir dazanove anos, no ano de celebración da mesma. Dita proba consta de dúas partes: unha Xeral (Lingua Galega, Castelá e Matemáticas) e outra Específica (as materias a avaliar serán diferentes en función do ciclo ao que se pretenda acceder).

Unha pregunta moi común:

¿Pode pasarse directamente a un Ciclo Formativo de Grao Superior tras a superación dun Ciclo de Grao Medio?.
Neste momento non é posible. En todo caso é certo que unha vez superado un Ciclo de Grao Medio o alumno que se presente á proba de acceso ao Grao Superior ten certas vantaxes como non ter que esperar a idade establecida ou quedar exento de facer os exames da parte Específica.

A Titulación

O título que proporcionan os Ciclos Formativos de Grao Medio é o de “Técnico” na correspondente profesión. No caso de superación dun ciclo de Grao Superior a titulación é de “ Técnico Superior”. Na actualidade, ao remate de moitos dos ciclos formativos, o alumnado xa dispón dos carnets profesionais para poder insertarse no mundo laboral sen ningúnha traba.

E despois que...

Ainda que o obxectivo da Formación Profesional é preparar técnicos que se inserten no mundo laboral cunha preparación adecuada, as portas ao estudio non se pechan. Logo de superar un ciclo de Grao Medio, poderías estudar Bacharelato ou presentarte á proba de Grao Superior, tal e como comentabamos nas liñas anteriores.

A Titulación de Técnico Superior permite o acceso directo a estudos universitarios.

Recorda que se desexas cursar un Ciclo Formativo de Grao medio, poderás realizar unha prescripción online a partir do 17 de xuño e presentala no centro educativo onde se imparta o ciclo formativo que escollas como primeira opción. O prazo para realizar esta solicitude remata, aproximadamente o día 4 de xullo (APROXIMADAMENTE). A partir de ahi deberás de estar pendente á adxudicación de prazas na páxina "edu.xunta.es/fp", xa que terás só 48 horas para formalizar a matrícula ou presentar a túa renuncia.

lunes, 8 de junio de 2015

Xa paso a 2º da ESO

Seguro que tedes a sensación de que acabades de aterrizar no instituto e xa está a rematar o curso. En nada deixaredes de ser os "pequenos".

Recordade que este ano se non aprobades todo en xuño, tedes a oportunidade de recuperar as materias na convocatoria extraordinaria do mes de setembro. A finais de xuño ou principios de xullo xa teredes o calendario coas datas e os horarios dos exámes nos taboleiros do centro ou na páxina web.

Pasados esos exámes teredes que recoller as cualificacións. Ainda que xa o falamos nalgunha sesión de titoría, aproveito para recordarvos que:


 • Pasaredes a 2º da ESO con todo aprobado, con 1 ou 2 materias avaliadas negativamente.
 • Se vos queda algunha materia pendente de recuperar, teredes que facelo o próximo curso. Os xefes dos distintos departamentos didácticos vos facilitarán as pautas para recuperar. Tamén podedes atopar toda a información nos taboleiros informativos.


Xa en 2º da ESO teredes as seguinte materias:


 • Lingua Castelá e Literatura.
 • Lingua Galega e Literatura. 
 • Primeira Lingua Extranxeira (Inglés ou Francés) 
 • Matemáticas.
 • Ciencias da Natureza
 • Ciencias Sociais, Xeografia e Historia. 
 • Música.
 • Educación para a Cidadanía.
 • Educación Física.
 • Tecnoloxía.
 • Segunda Lingua Extranxeira ou Reforzo. Esta opción non a escolledes vós. É obligatorio cursar a materia de 2º LE; só nalgúns casos o Equipo de Profes e o Departamento de Orientación poden propoñervos solicitar unha exención e, en consecuencia, cursar Reforzo.
 • Relixión/Atención Educativa ou Historia das relixións. Recordade que podedes cursar unha opción diferente a que escollestes neste curso. 

Tamén teredes unha hora directa de titoría para falar dos vosos problemas e tratar temas que vos interesen.

Nos días seguintes a entrega dos boletíns de cualificacións (xuño ou setembro) deberedes de formalizar a vosa matrícula. Xunto coas notas, o voso titor/a te entregará o sobre para que poidas acudir á Secretaría do centro con toda a documentación necesaria.  

viernes, 5 de junio de 2015

Benvidos ao instituto!!!

Hoxe recibimos ao alumnado de 6º de E.P. do CEIP A RABADEIRA así como a un pequeno grupo do CEIP Valle Inclán, así que antes de nada dende o IES Miraflores queremos darvos a BENVIDA e moitos parabens porque comeza unha nova etapa nas vosas vidas.

O PASO Á ESO:
   
 A E.S.O. (Educación Secundaria Obrigatoria), é a etapa educativa que ven despois da Educación Primaria.

    Consta de catro cursos:

1º de ESO: cúrsase con 12 ou 13 anos
2º de ESO: cúrsase con 13 ou 14 anos
3º de ESO: cúrsase con 14 ou 15 anos
4º de ESO: cúrsase con 15 ou 16 anos

Seguro que escoitástedes falar de que a Reforma educativa entra o curso 2015/2016 en 1º da ESO. Por ese motivo a información que vos podemos proporcionar é a que nos consta no centro pero podería haber algunhas pequenas variacións. En todo caso ten en conta o seguinte que na ESO o número de horas de clase é un pouco máis elevado que na Primaria: 32 sesións á semá; cada unha de 50 minutos. Eso implicará que terás que vir, ademáis de todas as mañás unha tarde cun par de sesións. 

Se te apetece, ese día, poderás quedarte a comer e disfrutar das actividades que organiza a Asociación de Nais e Pais de Alumnos.  

As MATERIAS que cursarás durante o primeiro ano son:   
      *Lingua Galega : 4 horas 
*Lingua Castela : 4 horas
*1ª Lingua Estraxeira: 3 horas           
*Matemáticas: 5 horas                       
*Bioloxía/xeo: 4 horas                 
*Xeografía e historia: 3 horas
*Educación Física: 2 horas 
*Educación Plástica e visual : 2 horas 
*Segunda Lingua Extranxeira: 2 horas
*Titoría: 1 hora 
*Relixión/Valores Éticos: 1 hora
*Matería Libre configuación do centro: 1 hora.                                 

Unhas das novidades máis importantes en Secundaria é que terás que estudar a 2ª Lingua Estraxeira. Só alguns alumnos/as poderán recibir Reforzo Educativo, se o seu Equipo Educativo así o estima convinte e sempre que haxa motivos xustificados.   

Coma na Educación Primaria terás un profes@ tit@r que impartirá unha das materias. A diferencia será que terás unha hora directa de titoría para evaluar a túa marcha académica, solventar problemas ou disfrutar en obradoiros sobre valores e prevención.

Algunhas cuestións prácticas: 


 • De luns a venres, entrarás en clase ás 8:30 e salirás ás 14:20 con dous recreos de 20 minutos. o día que teñas clase de tarde, o horario será de 16:20 a 18:00.
 • O primeiro día, terás unha presentación co tit@r , quen te facilitará o horario onde aparecerán as aulas e os profes. Aquí movémonos cada 50 minutos de aula. Parece un pouco complicado pero axiña estarás adaptado. Só tes que organizarte coa axuda da taquilla. 
 • Nos recreos podes xogar no patio, ir á biblioteca e ao clube de lectura ou pasarte pola cafetería. 
 • Recorda tamén que o curso aquí remata en setembro. Os primeiros días terás que examinarte das materias avaliadas negativamente en xuño. 
 • Cada curso terás que renovar a túa matrícula na Secretaría do centro. 

Aspectos importantes para ter éxito: 
  

 • Cada profesor/a terá o seu su método de traballo e os primeiros días te facilitarán os criterios de calificación para superar a materia. 
 • Non só contan os exámes, deberás amosar un bo comportamento; estudar e facer as tarefas diariamente; manter as libretas ou arquivadores ao día. miércoles, 3 de junio de 2015

Escola Universitaria de Turismo (adscrita á Universidade da Coruña) Centro Español de Nuevas Profesiones
Trasmitímosvos a información que chegou ao Departamento de Orientación en relación a oferta educativa deste centro:  

Calquera alumno/a ou familia que desexe informarse directamente pode contactar a través do seguinte correo electrónico   galicia@cenp.com ou concertar unha cita telefónicamente 981 16 02 76. 


Xornadas de portas abertas Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo.

Dende a Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo pídennos que vos trasmitamos a seguinte información: 

Todas as familias que esteades interesadas en coñecer os estudos que ofertan podesdes asistir á  Xornada de Portas Abertas que se celebrará na sede Campus  da Escola o vindeiro 19 de Xuño de 2015.

A Xornada comezará as 10:45 h coa recepción dos visitantes no salón de actos e a continuación se pasará a facer un percorrido polas instalacións. Durante a visita resolveranse tódalas dubidas que acheguen os visitantes sobre as titulacións impartidas na Escola. Para máis información consultar o seguinte enlacehttp://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/portas-abertas/index.html

Comentarlles que para asistir a xornada é necesario que se inscriban antes do 15 de Xuño en https://docs.google.com/forms/d/1MDEbtwQjVAocwUNUUVSGmJMqT32HiamNb9Cui0AQcCw/viewform